فوت های بدردبخور

آخرین مطالب

دانلود استاندارد 2-11684

دانلود استاندارد 2-11684

موضوع: کارتهای شناسایی -کارت های مدار (های ) مجتمع غیر تماسی -قسمت 2- ابعاد و محل نواحی جفت شدگی چاپ: 1 سال تصویب: 1391...

دانلود استاندارد 3-12180

دانلود استاندارد 3-12180

موضوع: علائم ایمنی آب ها و پرچم های ایمنی سواحل-قسمت 3-راهنمای کاربری تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1393 ICS_Code: 01/080/10 ICS_T1: علائم ایمنی -پرچم...

دانلود استاندارد 13210

دانلود استاندارد 13210

موضوع: بانکداری -پیام های ارتباط راه دور بانکداری-شماره شناسه تجاری (BIC) تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1394 ICS_Code: 03/060 ICS_T1: بانکداری-پیام رشته : کمیته...

دانلود استاندارد 13536

دانلود استاندارد 13536

موضوع: صنایع دستی -هنر قلمکاری-ویژگی ها و آیین کار تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1395 ICS_Code: 97/195 ICS_T1: صنایع دستی رشته : کمیته ملی...