استانداردهای ملی و بین المللی

دانلود استاندارد ۴-۱۰۶۴۱

دانلود استاندارد ۴-۱۰۶۴۱

موضوع: تجهیزات اداری-تجهیزات تصویر پردازی -تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی تجدید نظر: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۲ ICS_Code: 33/160.27/010 ICS_T1: مصرف انرژی-معیار رشته : کمیته ملی انرژی

دانلود استاندارد ۲۰۳۶۸

دانلود استاندارد ۲۰۳۶۸

موضوع: کیفیت هوا -هوا شناسی -طبقه بندی مکان ها برای ایستگاههای دیدبانی سطحی روی خشکی چاپ: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۵ ICS_Code: 07/060 ICS_T1: کیفیت هوا رشته : کمیته ملی استاندارد نقشه و اطلاعات مکانی

دانلود استاندارد ۴-۱۰۵۰۲

دانلود استاندارد ۴-۱۰۵۰۲

موضوع: ماشین آلات نساجی- روش آزمون نوفه -قسمت ۴- ماشین آلات تولید نخ-طناب بافته شده و طناب چاپ: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۱ ICS_Code: 59/120/10.17/140/20 ICS_T1: ماشین آلات -نساجی رشته : کمیته ملی استاندارد نساجی و چرم

دانلود استاندارد ۲-۱۰۵۰۲

دانلود استاندارد ۲-۱۰۵۰۲

موضوع: ماشین آلات نساجی- روش آزمون نوفه -قسمت ۲- ماشین آلات مقدمات ریسندگی و ماشین آلات ریسندگی چاپ: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۱ ICS_Code: 59/120/10.17/140/20 ICS_T1: ماشین الات -نساجی رشته : کمیته ملی استاندارد نساجی و چرم

دانلود استاندارد ۱-۱۰۵۰۲

دانلود استاندارد ۱-۱۰۵۰۲

موضوع: ماشین آلات نساجی- روش آزمون نوفه -قسمت ۱- الزامات عمومی چاپ: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۱ ICS_Code: 59/120/10.17/140/20 ICS_T1: ماشین آلات – نساجی رشته : کمیته ملی استاندارد نساجی و چرم

دانلود استاندارد ۱۰۴۷۲

دانلود استاندارد ۱۰۴۷۲

موضوع: کالای نساجی از جنس شیشه -نمدهای ساخته شده از رشته های یکسره یا بریده شده -شناسه گذاری و مبنای تعیین ویژگی ها تجدید نظر: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۳ ICS_Code: 59/100/10 ICS_T1: کالای نساجی-شناسه گذاری رشته : کمیته ملی استاندارد… ادامه مطلب