استانداردهای ملی و بین المللی

دانلود استاندارد 4-10641

دانلود استاندارد 4-10641

موضوع: تجهیزات اداری-تجهیزات تصویر پردازی -تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1392 ICS_Code: 33/160.27/010 ICS_T1: مصرف انرژی-معیار رشته : کمیته ملی انرژی

دانلود استاندارد 20368

دانلود استاندارد 20368

موضوع: کیفیت هوا -هوا شناسی -طبقه بندی مکان ها برای ایستگاههای دیدبانی سطحی روی خشکی چاپ: 1 سال تصویب: 1395 ICS_Code: 07/060 ICS_T1: کیفیت هوا رشته : کمیته ملی استاندارد نقشه و اطلاعات مکانی

دانلود استاندارد 4-10502

دانلود استاندارد 4-10502

موضوع: ماشین آلات نساجی- روش آزمون نوفه -قسمت 4- ماشین آلات تولید نخ-طناب بافته شده و طناب چاپ: 1 سال تصویب: 1391 ICS_Code: 59/120/10.17/140/20 ICS_T1: ماشین آلات -نساجی رشته : کمیته ملی استاندارد نساجی و چرم

دانلود استاندارد 2-10502

دانلود استاندارد 2-10502

موضوع: ماشین آلات نساجی- روش آزمون نوفه -قسمت 2- ماشین آلات مقدمات ریسندگی و ماشین آلات ریسندگی چاپ: 1 سال تصویب: 1391 ICS_Code: 59/120/10.17/140/20 ICS_T1: ماشین الات -نساجی رشته : کمیته ملی استاندارد نساجی و چرم

دانلود استاندارد 1-10502

دانلود استاندارد 1-10502

موضوع: ماشین آلات نساجی- روش آزمون نوفه -قسمت 1- الزامات عمومی چاپ: 1 سال تصویب: 1391 ICS_Code: 59/120/10.17/140/20 ICS_T1: ماشین آلات – نساجی رشته : کمیته ملی استاندارد نساجی و چرم

دانلود استاندارد 10472

دانلود استاندارد 10472

موضوع: کالای نساجی از جنس شیشه -نمدهای ساخته شده از رشته های یکسره یا بریده شده -شناسه گذاری و مبنای تعیین ویژگی ها تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1393 ICS_Code: 59/100/10 ICS_T1: کالای نساجی-شناسه گذاری رشته : کمیته ملی استاندارد… ادامه مطلب