دانلود استاندارد ۱۰۸۱۹

دانلود استاندارد ۱۰۸۱۹
با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.ir
موضوع: چرم-آزمون های شیمیایی-تعیین مقدار پنتاکلروفنل و ایزومرهای تتراکلروفنل،تری کلروفنل،دی کلروفنل و مونوکلروفنل
تجدید نظر: ۱
سال تصویب: ۱۳۹۴
ICS_Code: 59/140/30
ICS_T1: چرم
رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

 

با هولدر پیراهن به خانواده جنتلمن ها بپیوندید!

این هولدر ، پیراهن شما را محکم نگه داشته و از بیرون زدگی پیراهن از شلوار جلوگیری میکند

با هولدر پیراهن در میتینگ بعدی متفاوت ظاهر شوید

۳۰ درصد تخفیف ویژه + پست رایگان به سراسر کشور با خرید از سایت آی وی هولدرز (دارای نماد اعتماد)

www.iv-holders.irیک دیدگاه