آموزش حمله به تروریسم

فیلم آموزش مقابله با حمله تروریستی

فیلم آموزش مقابله با حمله تروریستی

ترور در زبان فرانسوی، به معنای دهشت و دهشت افکنی است. اولین کاربرد واژه ترور در جهان مدرن، از انقلاب فرانسه نشات می‌گیرد و البته بر عکس امروز، بار معنایی مثبت داشته است. در لغت‌نامه دهخدا آمده‌است: «ترور مأخوذ از… ادامه مطلب