استاندارد چوب و فراورده های آن

دانلود استاندارد ۳-۱۰۰۸۷

دانلود استاندارد ۳-۱۰۰۸۷

موضوع: کاغذ های نازک و فرآورده های آن-قسمت ۳- اندازه گیری ضخامت ،ضخامت حجمی و چگالی حجمی ظاهری و حجم ویژه ظاهری تجدید نظر: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۴ ICS_Code: 85/060 ICS_T1: کاغذ-نازک رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده… ادامه مطلب

دانلود استاندارد ۱۶-۱۰۰۸۷

دانلود استاندارد ۱۶-۱۰۰۸۷

موضوع: کاغذهای نازک و فراورده های آن -قسمت ۱۶- تعیین خواص نوری -ماتی (پشت پوشی کاغذ) -روش آزمون انعکاس پراکنده چاپ: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۴ ICS_Code: 86/060 ICS_T1: کاغذ – رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده های آن