تاسیس مدرسه غیر انتفاعی اصفهان

راهنمای مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی

راهنمای مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی

محتویات فایل دانلودی : قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مراحل و مدارك لارم برای تاسیس مدارس غیر انتفاعی شرايط متقاضيان موسس يا نماينده حقوقي برای تاسیس مدارس غیر انتفاعی مراحل بررسي استحكام بنا و ظرفيت دانش آموزي مدارس غيرانتفاعي فرم… ادامه مطلب