سامانه استاندارد

دانلود استاندارد 7-10087

دانلود استاندارد 7-10087

موضوع: کاغذ های نازک و فرآورده های آن-قسمت 7- تعیین خواص نوری -اندازه گیری درجه روشنی و رنگ 65/10 درجه سانتی گراد(نور روز در محیط بیرونی ) چاپ: 1 سال تصویب: 1393 ICS_Code: 85/060 ICS_T1: کاغذ- رشته : کمیته ملی… ادامه مطلب

دانلود استاندارد 3-10087

دانلود استاندارد 3-10087

موضوع: کاغذ های نازک و فرآورده های آن-قسمت 3- اندازه گیری ضخامت ،ضخامت حجمی و چگالی حجمی ظاهری و حجم ویژه ظاهری تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1394 ICS_Code: 85/060 ICS_T1: کاغذ-نازک رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده… ادامه مطلب

دانلود استاندارد 16-10087

دانلود استاندارد 16-10087

موضوع: کاغذهای نازک و فراورده های آن -قسمت 16- تعیین خواص نوری -ماتی (پشت پوشی کاغذ) -روش آزمون انعکاس پراکنده چاپ: 1 سال تصویب: 1394 ICS_Code: 86/060 ICS_T1: کاغذ – رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده های آن

دانلود استاندارد 1-10087

دانلود استاندارد 1-10087

موضوع: کاغذهای نازک و فراورده های آن -قسمت 1- اصطلاحات چاپ: 1 سال تصویب: 1392 ICS_Code: 01/040/85.85/060 ICS_T1: کاغذ رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده های آن

دانلود استاندارد 12340

دانلود استاندارد 12340

موضوع: پایپوش -پایپوش ایمنی مقاوم به بریدگی با اره زنجیری -الزامات تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1394 ICS_Code: 13/340/50 ICS_T1: پایپوش رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

دانلود استاندارد 12337

دانلود استاندارد 12337

موضوع: پایپوش -روش های آزمون کفی و گلچه -جذب و دفع آب تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1395 ICS_Code: 59/140/30 ICS_T1: پایپوش رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

دانلود استاندارد 11165

موضوع: پایپوش -راهنمای نحوه انتخاب ،استفاده و نگه داری از پایپوش ایمنی ،پایپوش مشاغل و سایر وسایل حفاظت فردی مختص پا و ساق پا تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1394 ICS_Code: 13/340/10 ICS_T1: پایپوش رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست… ادامه مطلب

دانلود استاندارد 1088

دانلود استاندارد 1088

موضوع: چرم-آزمون های فیزیکی و مکانیکی -تعیین دمای جمع شدگی چرم تا دمای 100 درجه سلسیوس -روش آزمون تجدید نظر: 2 سال تصویب: 1394 ICS_Code: 59/140/30 ICS_T1: چرم رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

دانلود استاندارد 10819

دانلود استاندارد 10819

موضوع: چرم-آزمون های شیمیایی-تعیین مقدار پنتاکلروفنل و ایزومرهای تتراکلروفنل،تری کلروفنل،دی کلروفنل و مونوکلروفنل تجدید نظر: 1 سال تصویب: 1394 ICS_Code: 59/140/30 ICS_T1: چرم رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

دانلود استاندارد 99-10681

دانلود استاندارد 99-10681

موضوع: فراورده های نفتی -سوخت ها (طبقه F ) -قسمت 99-طبقه بندی کلی چاپ: 1 سال تصویب: 1393 ICS_Code: 75/160/20 ICS_T1: فراورده های نفتی رشته : کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی