مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

دانلود استاندارد ۷-۱۰۰۸۷

دانلود استاندارد ۷-۱۰۰۸۷

موضوع: کاغذ های نازک و فرآورده های آن-قسمت ۷- تعیین خواص نوری -اندازه گیری درجه روشنی و رنگ ۶۵/۱۰ درجه سانتی گراد(نور روز در محیط بیرونی ) چاپ: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۳ ICS_Code: 85/060 ICS_T1: کاغذ- رشته : کمیته ملی… ادامه مطلب

دانلود استاندارد ۳-۱۰۰۸۷

دانلود استاندارد ۳-۱۰۰۸۷

موضوع: کاغذ های نازک و فرآورده های آن-قسمت ۳- اندازه گیری ضخامت ،ضخامت حجمی و چگالی حجمی ظاهری و حجم ویژه ظاهری تجدید نظر: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۴ ICS_Code: 85/060 ICS_T1: کاغذ-نازک رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده… ادامه مطلب

دانلود استاندارد ۱۶-۱۰۰۸۷

دانلود استاندارد ۱۶-۱۰۰۸۷

موضوع: کاغذهای نازک و فراورده های آن -قسمت ۱۶- تعیین خواص نوری -ماتی (پشت پوشی کاغذ) -روش آزمون انعکاس پراکنده چاپ: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۴ ICS_Code: 86/060 ICS_T1: کاغذ – رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده های آن

دانلود استاندارد ۱-۱۰۰۸۷

دانلود استاندارد ۱-۱۰۰۸۷

موضوع: کاغذهای نازک و فراورده های آن -قسمت ۱- اصطلاحات چاپ: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۲ ICS_Code: 01/040/85.85/060 ICS_T1: کاغذ رشته : کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده های آن

دانلود استاندارد ۱۲۳۴۰

دانلود استاندارد ۱۲۳۴۰

موضوع: پایپوش -پایپوش ایمنی مقاوم به بریدگی با اره زنجیری -الزامات تجدید نظر: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۴ ICS_Code: 13/340/50 ICS_T1: پایپوش رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

دانلود استاندارد ۱۲۳۳۷

دانلود استاندارد ۱۲۳۳۷

موضوع: پایپوش -روش های آزمون کفی و گلچه -جذب و دفع آب تجدید نظر: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۵ ICS_Code: 59/140/30 ICS_T1: پایپوش رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

دانلود استاندارد ۱۱۱۶۵

موضوع: پایپوش -راهنمای نحوه انتخاب ،استفاده و نگه داری از پایپوش ایمنی ،پایپوش مشاغل و سایر وسایل حفاظت فردی مختص پا و ساق پا تجدید نظر: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۴ ICS_Code: 13/340/10 ICS_T1: پایپوش رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست… ادامه مطلب

دانلود استاندارد ۱۰۸۸

دانلود استاندارد ۱۰۸۸

موضوع: چرم-آزمون های فیزیکی و مکانیکی -تعیین دمای جمع شدگی چرم تا دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس -روش آزمون تجدید نظر: ۲ سال تصویب: ۱۳۹۴ ICS_Code: 59/140/30 ICS_T1: چرم رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

دانلود استاندارد ۱۰۸۱۹

دانلود استاندارد ۱۰۸۱۹

موضوع: چرم-آزمون های شیمیایی-تعیین مقدار پنتاکلروفنل و ایزومرهای تتراکلروفنل،تری کلروفنل،دی کلروفنل و مونوکلروفنل تجدید نظر: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۴ ICS_Code: 59/140/30 ICS_T1: چرم رشته : کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش

دانلود استاندارد ۹۹-۱۰۶۸۱

دانلود استاندارد ۹۹-۱۰۶۸۱

موضوع: فراورده های نفتی -سوخت ها (طبقه F ) -قسمت ۹۹-طبقه بندی کلی چاپ: ۱ سال تصویب: ۱۳۹۳ ICS_Code: 75/160/20 ICS_T1: فراورده های نفتی رشته : کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی