مستند داستان علم : آیا میتوانیم نیرویی نامحدود داشته باشیم ؟

 اگر ذهن شما درگیر سوالاتی مثل ما کی هستیم؟ جهان از چه ساخته شده است؟ و… هست ، مستند داستان علم را از دست ندهید ! سوال های بزرگ و مهمی وجود دارندکه از سپیده … Continue reading مستند داستان علم : آیا میتوانیم نیرویی نامحدود داشته باشیم ؟

مستند داستان علم :ما چطور به اینجا رسیده ایم ؟

اگر ذهن شما درگیر سوالاتی مثل ما کی هستیم؟ جهان از چه ساخته شده است؟ و… هست ، مستند داستان علم را از دست ندهید ! سوال های بزرگ و مهمی وجود دارندکه از سپیده … Continue reading مستند داستان علم :ما چطور به اینجا رسیده ایم ؟

مستند داستان علم : جهان از چه ساخته شده است ؟

اگر ذهن شما درگیر سوالاتی مثل ما کی هستیم؟ جهان از چه ساخته شده است؟ و… هست ، مستند داستان علم را از دست ندهید ! سوال های بزرگ و مهمی وجود دارندکه از سپیده … Continue reading مستند داستان علم : جهان از چه ساخته شده است ؟

فیلم آموزشی درس تاریخ فرانسه دانشگاه ییل امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس تاریخ فرانسه مربوط به رشته تاریخ می پردازد که توسط پروفسور جان مریمان در دانشگاه ییل امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد:ظهور فرانسه مدرن … Continue reading فیلم آموزشی درس تاریخ فرانسه دانشگاه ییل امریکا

فیلم آموزشی درس تاریخ جنگ داخلی امریکا دانشگاه ییل امریکا

این فیلم آموزشی به مباحث درس جنگ داخلی امریکا مربوط به رشته تاریخ می پردازد که توسط پروفسور دیوید بلایت در دانشگاه ییل امریکا ارائه شده است .مطالبی که در این کلاس ارائه خواهد شد: بررسی … Continue reading فیلم آموزشی درس تاریخ جنگ داخلی امریکا دانشگاه ییل امریکا